/i/Saçmalamaca

Bu altincide saçmalamak serbest !
  1. 1.
    +4
    ya mavi ya kahverengi yeşil ne mq komandomusun
    ···