/i/Para

Bu entry silinmiştir
  1. 1.
    +1
    Dolar var okumayin
    ···