1. 1.
    +2 -1
    karsima ciksa arkama bakmadan kacarim 😃😃
    ···